Inschrijfformulier / formularz zgłoszeniowy    Ondergetekende verklaart dit formulier duidelijk, volledig, naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
    Ja niżej podpisany zaświadczam o prawdziwości powyższych danych osobowych.